תקנון רישום

גישור לעם א׳ – תקנון

תוכנית גישור לעם א׳ (להלן: ״התוכנית״), מבקשת לסייע בידי הורים המגדלים ילדיהם בנפרד, לעדכן הסכמי פרידה ולגשר על מחלוקות – משפחתיות, הוריות, כלכליות ורגשיות. זאת, במידה ומשבר הקורונה הוביל לשינוי צרכים מהותי בקשר שבין ההורים ובהסדרי גידול הילדים שהיו נהוגים עד כה.

התרומה נועדה לסייע ביצירת הסכמות חדשות בין ההורים סייע בידיהם לחתום על הסכם חדש או נספח חדש להסכם קיים, בהתאם לצרכים החדשים.

להלן תקנון התוכנית:

1. אהוה רפואה במילה היא חברה לתועלת הציבור (חל״צ בע״מ), ללא כוונת רווח, שמספרה 516063278 (להלן: ״אהוה״).

2. בתקנון אהוה סעיף 2.7 נכתב: ״החברה תקדם את תחום הגישור המשפחתי-רגשי בשיטת אהוה״. ובסעיף 3.3: ״הפעלת מרכזי גישור והדרכה למגשרים על בסיס שיטת הגישור שלה ותקדם את תחום הגישור על פי האמצעים שתקבע ובהתאם לכללי האתיקה״.

על התוכנית

3. מייסד אהוה ושיטת גישור אהוה, מגשר עו״ד מוטי דנוס, ניאות לתרום 400 שעות הליכי גישור במהלך השנה הנפתחת ביום ט׳ באב תש״פ, לטובת זוגות הורים לילדים אשר חווים צרכים משפחתיים חדשים כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה, וכמפורט בתקנון זה.

4. התרומה איננה מתייחסת לזוגות הורים והורים נשואים אשר שוקלים לבצע מהלך של סיום קשר הזוגיות והנישואין, אלא מיועדת לזוגות הורים אשר כבר סיימו בעבר את קשר הזוגיות והנישואין, ועתה חווים אחד או יותר מהמצבים הבאים:

א. אין הסכם בין ההורים.
ב. ההורים נקלעו למשבר כלכלי שמונע מהם לקיים את ההסכם.
ג. ההורים מבקשים לשנות הסדרים הנוגעים למשמורת, לינה ושהיית ילדים, דמי מזונות.
ד. ההסכם הקיים אינו עונה לצרכים הנוכחיים של ההורים והילדים בשני הבתים הנפרדים.
ה. ההורים מצויים בנתק, בהימשכות הליכים משפטיים, בסרבנות קשר, בשיתוק פעולה.

5. התוכנית מיועדת לכל הפחות ל-40 זוגות הורים, עד 10 שעות עם כל זוג.

הגשת בקשה

6. הבקשה להיכלל בתוכנית תמולא ותוגש על ידי שני ההורים ובהסכמתם.

7. הבקשה תיעשה באמצעות מענה לשאלון אנונימי המיועד לשני ההורים, אישור תקנון התוכנית, אישור קריאת הסכם ההשתתפות בהליך והגשת בקשה. הטפסים כולם מאוגדים באתר זה במסמך אחד תחת השם ״הגשת בקשה״.

8. מגשרי אהוה יבצעו הערכה של התשובות ויבחרו בהתאם להשקפתם ולבחירתם.

9. הבחירה תיעשה על פי מדדים אוביקטיביים וסובייקטיביים ובהתאם להחלטתם הבלעדית של המגשרים בתוכנית.

10. הליכי הגישור לזוגות שבקשתם תאושר – לרבות הפגישות ביחד ובנפרד עם ההורים, זמני קריאת כתבי טענות, זמני ניסוח ההסכם החדש – יינתנו להורים בתרומה מלאה וללא עלות.

11. פגישות הגישור ייערכו במרכז גישור אהוה בקיסריה.

12. בשאיפה, הליכי הגישור יתחילו ויסתיימו באותו היום.

13. ככל ויגוייסו תרומות נוספות תורחב התוכנית.

14. אהוה רפואה במילה (חל״צ בע״מ), אינה אחראית לאופי השרות, לטיבו ולתצאותיו, ועל כן ידוע ומוסכם על ההורים מגישי הבקשות כי מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה הנוגעות לאופי, טיב או תוצאות הליך הגישור.

15. בטרם ייפתח הליך הגישור יחתמו ההורים על הסכם השתתפות בהליך גישור אהוה, שנוסחו נכלל לאישור מוקדם בטפסי הגשת הבקשה שבאתר זה.

16. נוסח תקנון זה מופיע אף הוא בטפסי הגשת הבקשה וההורים מתבקשים לאשר כי קראו והבינו את תוכנו.

17. השירות בתוכנית יינתן בשפה העברית בלבד.